Victoria

252_Snowy Mountains - Lake Eucumbene, Echidna (NSW-2003-362).jpg
Snowy Mountains (NSW) - Lake Eucumbene - Echidna - Ameisenigel
15-Oktober-2003